Právě hraje

Právě dohrálo

Soutěž - pravidla

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA POSLUCHAČSKÝCH SOUTĚŽÍ
NA PROGRAMU RÁDIO OTAVA

 

 
I. – ORGANIZÁTOR SOUTĚŽÍ
1. Je RÁDIO OTAVA - provozovatel, pokud není stanoveno jinak.
 
II. – ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ
1. Soutěže se může zúčastnit každá osoba bez omezení věku, není-li stanoveno jinak s trvalým pobytem na území České republiky.
2. Soutěže se nemohou účastnit osoby v pracovním poměru nebo poměru obdobném k Provozovateli soutěže nebo k jeho smluvním partnerům, kteří se podílejí na přípravě a průběhu soutěže, a osoby jim blízké tj. osoby tvořící domácnost podle § 115 občanského zákoníku a osoby blízké ve smyslu § 116 a § 117 občanského zákoníku.
2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
3. Účastník soutěže bere na vědomí a dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka soutěže a k použití těchto snímků a záznamů pro účely soutěže, a to především ale ne výlučně, za účelem zveřejnění výherců soutěže a předání výher výhercům soutěže.
 
 
III. – OSOBNÍ ÚDAJE
Výherce soutěže dává provozovateli v souladu s příslušnými ustanoveními ( Nařízení (EU) 2016/679 ) o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, případně telefonní číslo, e-mailová adresa či další údaje poskytnuté Provozovateli v souvislosti se soutěží, za účelem prověření jeho účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, název obce ve sdělovacích prostředcích, internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže. 
 Účastník soutěže zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník soutěže má právo svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení provozovateli a má za následek vyloučení účastníka soutěže a z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na výhru, bude-li odvolání souhlasu doručeno před jejím předáním. 
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je provozovatel programu RÁDIO OTAVA. 

 IV. – VÝHERCE SOUTĚŽE
Výherce je povinen vyzvednout si výhru v soutěži na adrese RÁDIA OTAVA, pokud není stanoveno jinak. 
Pokud výherce bude chtít výhru zaslat poštovní přepravou prostřednictvím České pošty, s. p., je tak na náklady výherce. Poštovní přepravou bude výhra zaslána jako obyčejná zásilka nebo obyčejný balík. 
 
V. – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. 
Organizátor soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. 
Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou. 
Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže. 
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady. 
Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora. 
Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 01. 01. 2018