Právě hraje

Právě dohrálo

Právě vysílá 10:00 - 12:00

Dopolední mix

Reklama

Dejte o sobě vědět ve vysílání RÁDIA OTAVA
"Jsme opravdové regionální rádio"

 
 • Jste začínají firma nebo stálice na trhu!
 • Chcete aby o vás bylo vědět!

Jsme nezávislou rozhlasovou stanicí.


 
RÁDIO OTAVA 
Je primárně hudebním rádiem, které nabízí největší hudební výběr včetně regionálních umělců, dává prostor začínajícím hudebníkům i méně známým a neohraným hitům od známých umělců, které rozhlasovým éterem nezní. Vysílání je zaměřeno na zpravodajství z regionů, rozhovory, infotainment, kulturní tipy nebo písničky na přání.

Hudební zaměření: POP - ROCK
 
 • Rádio je médium snadného dosahu.
 • Velká výhoda rádia je snadná dostupnost.
 • Reklama v rádiu je exkluzivní k propagaci vašich služeb, výrobků, produktů, podniků, obchůdků 
 


 
 • Nabízíme vám reklamní čas za velice příznivých finančních podmínek, soustředíme se na náš region, nabízíme reklamu i těm nejmenším živnostníkům.
 • Rádio můžete pouštět přímo ve vaší provozovně, obchodě, cukrárně, vinárně – vaši zákazníci tak uslyší reklamu přímo u vás.
 • Posluchače můžete oslovovat přímo na vaše akce (např. čerstvá nabídka, uzených výrobků, v úterý se můžete těšit na náš nový marcipánový dort apod.)
 • Reklamu u nás si může dovolit opravdu každý, od automechaniků, instalatérů, pokrývačů, cukrářů, finančních poradců, hospůdek, občerstveních, cukráren, servisů, obchodů apod.
 • Reklamu, můžete využít i formou soutěží pro posluchače na vaše výrobky, služby.
 • Můžete se prezentovat i formou sponzorských relací – tento pořad vám přínáší…, předpověď počasí s firmou …
 • Možnost využit dalších služeb, mezi které patří služby PP - Product placement umístění produktu, je to forma skryté reklamy, pořad o vás, o vašich výrobkách, soutěže, rozhovor apod.
 
 • Další možnost reklamy, kterou pro vás máme je tzv. online produkt. Váš banner umístíme na našich stránkách, včetně prokliku, který uživatele dovede na vaší stránku.
 • Informace o vás můžeme nasdílet na našich sociálních sítí.  
 • Reklamní spot vyrábíme na profesionální úrovni, na výběr máme mužský, ženský i dětský hlas.
 • Ideální délka spotu je do 30s.
 • Rádi vám dáme poslechnout ukázku našich hlasů.
 • Reklamní spoty vysíláme podle tzv. MEDIAPLÁNU, kde je přesně uveden rozpis vysílání spotů a celková cena za odvysílání.Ceník výroby spotů:
 • od 2600 Kč

Ceník vysílání:
 • Základní cena za odvysílání jednoho 30s. spotu, je: 200Kč, za každých 10s navíc se účtuje 60Kč.
 
Konečná cena se vždy odvíjí od druhu reklamy, délce kampaně, dlouhodobé spolupráci apod.

Zálohová cena (nevratná cena): 30% z ceny kampaně + cena výroby spotu
(slouží pro storno kampaně před vysíláním)
Storno poplatek před zahájení kampaně: 30% z ceny kampaně + cena výroby spotu (jedná se o zálohovou cenu, která je nevratná)
Odstoupení od realizace kampaně v průběhu jejího vysílání 100% z ceny kampaně + cena výroby spotu


Reklamní prostor v našem vysílání je v cca 15 a 45 minutě v hodině
NEVYHOVUJE VÁM NAŠE REKLAMNÍ NABÍDKA? KONTAKTUJTE NÁS A SPOLEČNĚ PŘIPRAVÍME KAMPAŇ VÁM NA MÍRU!
 
 

 
 
Zákonná omezení v oblasti rozhlasového vysílání

Seznam produktů a služeb, u nichž platí úplný zákaz komunikace v rádiu

 
 • humánní léčivé přípravky nebo léčebné postupy, které jsou v České republice dostupné pouze na lékařský předpis
 • veterinární léčivé přípravky, které podle rozhodnutí o registraci mohou být vydávány pouze na lékařský předpis,
 • cigarety a jiné tabákové výrobky
 • loterie a jiné podobné hry (např. spotřebitelské loterie), které nejsou povolené nebo oznámené podle zákona
 • střelné zbraně a střelivo
 • politická a volební reklama
 • darování lidských tkání nebo buněk za finanční odměnu nebo jiné srovnatelné výhody

Pro rozhlasové vysílání platí obecný zákaz reklamy (komunikace) takového zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy.

Seznam produktů a služeb, u nichž platí nějaká omezení pro komunikaci v rádiu

 
 • alkoholické nápoje – platí omezení rozhlasového vysílání obchodních sdělení týkajících se alkoholických nápojů dle § 52 ZRTV.

Obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí:
 
 • být zaměřeny speciálně na děti a mladistvé
 • spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými tělesnými výkony nebo řízením vozidla
 • vytvářet dojem, že spotřeba alkoholických nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu
 • tvrdit, že alkoholické nápoje mají léčebné, stimulující nebo uklidňující účinky nebo že jsou prostředkem řešení osobních konfliktů
 • podporovat nestřídmou spotřebu alkoholických nápojů nebo ukazovat abstinenci nebo umírněnost v požívání alkoholických nápojů v nepříznivém světle

erotické služby a erotické výrobky – platí omezení rozhlasového vysílání obchodních sdělení týkajících se erotických služeb a erotických výrobků dle § 49 odst. 1 ZRTV.

Reklama a teleshopping týkající se erotických služeb a erotických výrobků nesmí být zařazovány do rozhlasového vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.

děti a mladiství – platí omezení rozhlasového vysílání obchodních sdělení zaměřených na děti a mladistvé dle § 48 odst. 2 ZRTV.

Obchodní sdělení nesmějí fyzicky nebo mravně ohrožovat děti a mladistvé tím, že
 
 • přímo nabádají děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti,
 • přímo nabádají děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží nebo služeb,
 • využívají zvláštní důvěru dětí a mladistvých ke svým rodičům, učitelům nebo k jiným osobám, nebo
 • bezdůvodně ukazují děti a mladistvé v nebezpečných situacích.

pohřebnictví – pro reklamu pohřebních služeb platí obecné omezení dle § 6a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.

Reklama na provozování pohřební služby, naprovozování krematoria nebo na provádění balzamace a konzervace nesmí být šířena
 • v areálu zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb,
 • adresnou formou, zejména prostřednictvím dopisů, letáků nebo elektronickou poštou, nebo
 • v souvislosti s informováním o smrti.

Potraviny, doplňky stravy a kojenecká výživa
 • pro jejich reklamu platí obecné omezení dle § 5d zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění

Za splnění požadavků na označování a propagaci potravin odpovídá zadavatel reklamy
 
 • Označování a propagace potravin, jako informace poskytované o nich jakýmkoli médiem nesmí být zavádějící a uvádět spotřebitele v omyl.
 • Reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný text „doplněk stravy“.
 • Reklama na potravinu pro zvláštní výživu musí obsahovat zřetelný text „potravina pro zvláštní výživu“

Politická a volební reklama (komunikace)
 • Politická a volební reklama je v rozhlasovém vysílání obecně zakázána.

Podle § 48 odst. 1 písm. e) ZRTV platí, že provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory, prezidenta republiky nebo členy zastupitelstva územního samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Zvláštním zákonem se rozumí zákony o volbách do Parlamentu ČR, do Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů a obcí.

Z důvodu opatrnosti a vzhledem k vysokým sankcím, které hrozí za porušení zákazu rozhlasového vysílání politické reklamy ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, doporučujeme každý spot (či jiné obchodní sdělení), u něhož je podezření na politickou reklamu předem konzultovat.

Na politickou a volební komunikaci v rozhlasovém vysílání (jinou než obchodní sdělení) se vztahuje § 31 odst. 3 ZRTV, podle něhož je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Spotřebitelské úvěry

Reklamní sdělení, která propagují úvěr a zároveň obsahují jakýkoliv údaj o nákladech spotřebitelského úvěru musí obsahovat následující informace:

 
 • roční procentní sazbu nákladů
 • výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem
 • celkovou výši spotřebitelského úvěru
 • výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem
 • dobu trvání spotřebitelského úvěru
 • v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu jejich cenu a výši případné zálohy
 • informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem

Není možné splnit výše uvedenou informační povinnost prostřednictvím odkazu na webovou stránku vloženého do reklamního sdělení.
Za splnění informačních požadavků při reklamě na spotřebitelský úvěr odpovídá zadavatel reklamy.